• RODO

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na poniższych zasadach:

 

 

 1. Administrator danych osobowych

 

„Narnia” Grzegorz Rozmus z siedzibą w Bieruniu przy ul. Zuchowa 15 NIP: 646-282-59-27, , zwana dalej Administratorem danych osobowych.

 

Numer telefonu: 516 868 103 , adres e-mail: grzes917@wp.pl

 

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności RODO, w następujących celach:

 

Dane Klientów/Kontrahentów

 

 • działania przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy, w tym dostarczenie towaru / zrealizowanie usługi we wskazanej lokalizacji, realizacja roszczeń posprzedażowych (rękojmia, gwarancja) – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • ochrona interesów Administratora – dochodzenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej - podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych

 

Zgodnie z przepisami RODO, do realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 

Dane Klientów/Kontrahentów

 

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

- dane dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej: adres prowadzenia, numer NIP, REGON,

- dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),

- zobowiązania wobec Administratora,

- informacje o postępowaniach sądowych prowadzonych przez Państwa wobec Administratora lub przez Administratora wobec Państwa,

 

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej w pkt. jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy, ewentualne rozpatrywanie roszczeń mogących wyniknąć w toku współpracy. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy i związanych z nią roszczeń.

 

 

 1. Odbiorcy danych

 

Dane Klientów/Kontrahentówmożemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom realizującym umowy z Klientami / Kontrahentami – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wywiązania się przez nich z obowiązków,

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak w szczególności biura rachunkowe, firmy transportowe, kancelarie prawne,

 • Sądom, Komornikom Sądowym, innym organom państwowym,

 

 

 

 1. Czas przechowywania danych

 

 

 • dane pozyskane będą – do czasu wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat,

 

 

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 

Klient ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili.