• Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 1. Klient może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.
  Zeskanowane oświadczenie należy wysłać na adres: grzes917@wp.pl
 2. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą. Po rozpatrzeniu zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Sklep Narnia i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru.
 5. Prawo do zwrotu dotyczy TYLKO osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

REKLAMACJA

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Sposób i czas załatwienia reklamacji zależy od rodzaju przedmiotu, jego wady oraz jego dostępności w sklepie.

Sklep na rozpatrzenia reklamacji ma 14 dni. Czas ten może się wydłużyć do 28 dni, jeśli jest konieczność zamówienia i sprowadzenia nowych części czy nowego towaru.

Korzystając z gwarancji wadliwy produkt należy odesłać na adres :NARNIA Grzegorz Rozmus, ul. Wawelska 77, 43-155 Bieruń - wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu zapewniającym możliwość bezpiecznego transportu.

Podczas zwrotu przedmiotu na gwarancji klient nie ponosi kosztu wysyłki - koszt wysyłki zwracamy przelewem na konto klienta.

W przypadku przesyłki kurierskiej klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy dostawcy. Jeśli przesyłka posiada jakiekolwiek uszkodzenia - nabywca wraz z kurierem sporządzają protokół szkody - który jest podstawą do uwzględnienia reklamacji.

 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na poniższych zasadach:

 

 

 1. Administrator danych osobowych

 

„Narnia” Grzegorz Rozmus z siedzibą w Bieruniu przy ul. Zuchowa 15 NIP: 646-282-59-27, , zwana dalej Administratorem danych osobowych.

 

Numer telefonu: 516 868 103 , adres e-mail: grzes917@wp.pl

 

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności RODO, w następujących celach:

 

Dane Klientów/Kontrahentów

 

 • działania przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy, w tym dostarczenie towaru / zrealizowanie usługi we wskazanej lokalizacji, realizacja roszczeń posprzedażowych (rękojmia, gwarancja) – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • ochrona interesów Administratora – dochodzenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej - podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych

 

Zgodnie z przepisami RODO, do realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 

Dane Klientów/Kontrahentów

 

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

- dane dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej: adres prowadzenia, numer NIP, REGON,

- dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),

- zobowiązania wobec Administratora,

- informacje o postępowaniach sądowych prowadzonych przez Państwa wobec Administratora lub przez Administratora wobec Państwa,

 

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej w pkt. jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy, ewentualne rozpatrywanie roszczeń mogących wyniknąć w toku współpracy. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy i związanych z nią roszczeń.

 

 

 1. Odbiorcy danych

 

Dane Klientów/Kontrahentówmożemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom realizującym umowy z Klientami / Kontrahentami – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wywiązania się przez nich z obowiązków,

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak w szczególności biura rachunkowe, firmy transportowe, kancelarie prawne,

 • Sądom, Komornikom Sądowym, innym organom państwowym,

 

 

 

 1. Czas przechowywania danych

 

 

 • dane pozyskane będą – do czasu wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat,

 

 

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 

Klient ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili.